Copyright © 2004 Kokkekameratene  Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser.
Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (+ evt. andre tilsiktede utnyttelsesmåter). Uten særskilt
avtale med Kokkekameratene er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den
utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. 

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.